Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, yüksek kalitede eğitim ve araştırma olanaklarını kullanarak, genel cerrahi alanında geleceğin liderlerini yetiştirmek ve bilime evrensel düzeyde katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bu çerçevede Genel Cerrahi Asistan Eğitim Programının amacı; uzmanlık öğrencilerine “Eğitim Amaçlarını” tam olarak karşılayabilecekleri kaynakları, imkanları ve fırsatı sağlamak ve aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve tutuma sahip yeni kuşak genel cerrahları yetiştirmektir.

Genel Cerrahi Asistan Eğitim Programını başarı ile bitiren uzmanlık öğrencileri;

 • Genel cerrahiyi ilgilendiren sistemlerle örtüşen anatomi, histopatoloji ve fizyoloji temel bilgilerinin yanı sıra branşla ilişkili klinik patoloji, anestezi ve yoğun bakım, radyoloji, nükleer tıp, onkoloji, gastroenteroloji ve beslenme gibi diğer alanlarda da kapsamlı ve güncel bilgi ile donanmış,
 • Sistemlere yönelik öykü alma ve fizik muayene konusunda uzman,
 • Cerrahi hastalıkların tanısı, araştırılması ve yönetimi konusunda yetkin,
 • Cerrahi alanda teknik mükemmelliğe sahip,
 • Ameliyat hazırlığı ve planlanması, ameliyat yönetim stratejileri, komplikasyonlardan kaçınma ve komplikasyonların yönetimi, ameliyat sonrası bakım ve takip hakkında kapsamlı bilgiye sahip,
 • Ulusal ve uluslararası branş ve alt branş yeterlik sınavlarından başarıyla geçmiş,
 • Güçlü iletişim, yönetim, akademik gelişim, eleştirel düşünme, problem çözme becerisine sahip, takım çalışmasına yatkın, etik değerlere bağlı,
 • Hasta bakımının geliştirilmesi ve yeni tedavilerin ve teknolojilerin keşfi, uygulanması ve değerlendirilmesi yoluyla genel cerrahinin ilerlemesine katkıda bulunmak için donatılmış,
 • Motive, kendine güvenen ve klinik yetkinlik ve beceri olarak mükemmel genel cerrahlar olarak mezun olurlar.

Genel Cerrahi Asistan Eğitim Programını başarılı ile bitiren uzmanlık öğrencileri, Gastrointestinal Cerrahi, Hepatopankreatobilier Cerrahi, Endokrin Cerrahi, Meme Cerrahisi,

Bariatrik ve Metabolik Cerrahi hastalıklarını tanıyarak tedavi edebilecekbilgi ve beceriye sahip olurlar.

Programın Amaçları

Genel Cerrahi Asistan Eğitim Programını başarılı ile bitiren uzmanlık öğrencileri, TUKMOS, Genel Cerrahi Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Müfredatında belirtilen alanlarda eksiksiz, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Asistan Eğitim Programının gerekliliklerini de içeren aşağıdaki yetkinlikleri kazanmış olacaklardır;

Bir hizmet sunucusu olarak;

 • Yetkin, etik ve hasta merkezli tıbbi bakım sağlamak,
 • Uygulamaya ilişkin klinik bilgi, beceri ve tutum sergilemek ve sürdürmek,
 • Bir genel cerrahi hastasının eksiksiz ve uygun bir değerlendirmesini yapmak,
 • Yeterli ve uygun tanı ve tedavi becerilerini göstermek,
 • Diğer uzmanlık alanlarından uygun konsültasyonları istemek,

Bir iletişimci olarak;

 • Hasta ve hasta yakınları ile uyumlu, güvenli ve etik ilişkiler geliştirmek,
 • Hasta ve hasta yakınları, meslektaşlar ve diğer profesyonellerin ilgili bilgi ve bakış açılarını doğru bir şekilde ortaya çıkarmak ve sentezlemek,
 • İlgili bilgi ve açıklamaları hastalara, ailelere, meslektaşlarına ve diğer profesyonellere doğru bir şekilde iletmek,
 • Hasta, aile ve diğer profesyoneller ile bir tedavi planı geliştirmek için; konular, sorunlar ve planlarla ilgili ortak bir anlayışın oluşmasını teşvik etmek,
 • Tıbbi bir konu hakkında etkili yazılı ve sözlü bilgi aktarmak,

Bir yönetici olarak;

 • Sağlık kuruluşlarının ve sistemlerinin etkinliğine katkıda bulunan etkinliklere katılmak,
 • Klinik hizmet ve kariyerini etkili olarak yönetmek,
 • Sınırlı kaynaklarını uygun bir şekilde tahsis etmek,
 • Uygun şekilde idari görevlerde yer almak ve liderlik rolünde bulunmak,

Bir sağlık savunucusu olarak;

 • Hasta bakımının bir parçası olarak hastanın bireysel sağlık ihtiyaç ve sorunlarına cevap vermek,
 • Hizmet verdiği toplumun sağlık ihtiyaçlarına cevap vermek, sağlığın belirleyicilerini tanımlamak,
 • Bireyin, toplulukların ve toplumların sağlığını geliştirmek,

Bir öğrenen ve öğreten olarak;

 • Sürekli öğrenme yoluyla mesleki faaliyetleri sürdürmek ve geliştirmek,
 • Tıbbi bilgiyi ve kaynaklarını eleştirel olarak değerlendirebilmek ve bunu uygun şekilde pratikte uygulayabilmek,
 • Hastaların, ailelerin, öğrencilerin, diğer sağlık profesyonellerinin, halkın ve diğerlerinin öğrenmesini kolaylaştırmak,
 • Yeni bilgi ve uygulamaların geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve çevirimine katkıda bulunmak,

Bir ekip üyesi olarak;

 • Sağlık hizmeti sunan disiplinlerarası bir ekibe etkin ve uygun bir şekilde katılmak,
 • Mesleki çatışmaları önlemek ve çözmek için diğer sağlık profesyonelleriyle etkili bir şekilde birlikte çalışmak,

Bir değer ve sorumluluk sahibi olarak;

 • Etik davranış ile hastalarına, mesleğine ve topluma bağlılık göstermek,
 • Mesleğe yönelik yönetmeliklere uygun davranış ile hastalarına, mesleğine ve topluma bağlılık göstermek,
 • Hekim sağlığı ve sürdürülebilir bir meslek hayatına bağlılık göstermek.

Uzmanlık öğrencilerinin başarı durumları; temel bilgi, hasta bakımı, profesyonellik, kişiler arası iletişim becerileri, sistem tabanlı uygulama ve uygulamaya dayalı öğrenme temelinde değerlendirilir.